info@jokenijland.nl

Privacy

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Joke Nijland

Diëtistenpraktijk Joke Nijland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als er gebruik maakt  wordt van diensten van Diëtistenpraktijk Joke Nijland, dan hebben wij gegevens nodig. Deze worden telefonisch, per mail (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) verstrekt of via het contact met de diëtist tijdens het spreekuur.

Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Joke Nijland heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en om  een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Joke Nijland bewaart de persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Joke Nijland zal de gegevens,  indien noodzakelijk, en met instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Joke Nijland heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Joke Nijland zal persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om deze veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Joke Nijland een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Joke Nijland blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

De cliënt heeft het recht om  persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Er kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering gestuurd worden naar info@jokenijland.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om de eigen persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Joke Nijland neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Is er desondanks de indruk dat persoonlijke gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer: 06-22997214 of via @: info@jokenijland.nl

Meer informatie

Als er  vragen zijn over het gebruik van persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Joke Nijland kan er contact opgenomen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via @: info@jokenijland.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Contactgevens